کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان کرمان
نام تجاری: آکام
زیرساخت: وب